Rules (Vedtægter)

§ 1. Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn: Ministry of Balboa

Foreningens hjemsted: København

Foreningens formål: At fremme udbredelsen af interessen for og kendskabet til swingdansen Balboa gennem afholdelse af musik- og dansearrangementer, undervisning mv.

§ 2 Medlemmer

Enhver som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan optages som medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§ 3 Kontingent

Alle medlemmer af foreningen betaler kontingent. Kontingentet størrelse og gyldighedsperiode fastsættes løbende af bestyrelsen.

§ 4 Udmeldelse

Udmeldelse af foreningen kan til enhver tid ske. Meddelelse herom skal ske skriftligt til bestyrelsen. Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling afholdes en gang årligt, normalt inden 1. april.

Indkaldelse med foreløbig dagsorden til generalforsamling foretages skriftligt af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel. E-mail anses som skriftlig.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før den varslede generalforsamling. E-mail anses som skriftlig. Endelig dagsorden udsendes skriftligt til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen. E-mail anses som skriftlig.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent. Referenten fungerer også som stemmetæller.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Godkendelse af det reviderede regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

6) Valg af revisor

7) Eventuelt

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages af mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab har adgang til og kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem.

Fuldmagt skal være skriftlig.

Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning bliver forlangt af mindst 5 medlemmer, bestyrelsen eller dirigenten.

§ 6 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen for en periode på 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med de poster, bestyrelsen finder nødvendige.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer.

For at opnå valg til bestyrelsen er personlig tilstedeværelse på generalforsamlingen ikke påkrævet, men skriftligt tilsagn tilstillet bestyrelsen om medlemmets kandidatur skal foreligge på generalforsamlingen. Mail anses som skriftligt.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide kan den resterende del af bestyrelsen besætte det afgåede medlems bestyrelsespost ved valg internt i bestyrelsen. Såfremt den resterende del af bestyrelsen anser sig for ude af stand til at udfylde posten, kan der i bestyrelsen indtræde en suppleant valgt på foreningens seneste ordinære generalforsamling. Hvis der ikke er en suppleant, kan bestyrelsen værge et menigt medlem af foreningen. Denne indtrædelse skal ske ved at bestyrelsen værger et nyt bestyrelsesmedlem blandt foreningens medlemmer ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside og/eller i nyhedsbrev.

Bestyrelsen kan maximalt værge to nye medlemmer inden en ny generalforsamling skal afholdes.

Valget konfirmeres på først kommende generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær

Hvis mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår i utide, skal der indkaldes til en ny generalforsamling.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begrundet anmodning herom til formanden med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Generalforsamlingen afholdes normalt senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 14 dage.

På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles punkter, som er angivet i indkaldelsen.

§ 8 Foreningens ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er tilstede.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 9 Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens regnskab varetages af kassereren.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Bestyrelsen udsender regnskab for den forløbne regnskabsperiode sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 10 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11 Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Såfremt en vedtægtsændring opnår simpelt flertal, men ikke det krævede 2/3 flertal, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvorpå vedtægtsændringerne kan godkendes, såfremt der opnås nyt simpelt flertal.

En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter den ordinære generalforsamling, hvor ændringen opnåede simpelt flertal.

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 12 Foreningens ophør

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal blandt de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens eventuelle aktiver skal ved foreningens ophør tilfalde velgørende formål efter den ekstraordinære generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 13 Datering

Således enstemmigt vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 29/4-2009.

Ændring af vedtægter vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 5/6-2012

Ændring af vedtægter (§6) vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21/6-2016